About Us【关于我们】

Notre Dame Chinese Students & Scholars Association(NDCSSA) was founded in 1991. It is an non-profit and non-political organization of all Chinese students and scholars at University of Notre Dame. NDCSSA is the largest foreign students and scholars club in University of Notre Dame.

圣母大学中国学生学者联谊会创建于1991年,是为圣母大学全体中国学生和学者服务的非政治非营利性组织。圣母大学中国学生学者联谊会是圣母大学最大的国际学生和学者社团。

NDCSSA Current Committee

研究生部:

方若愚 (Fry Fang)
(President)
徐佳玲
(Vice President)
崔颖
(Officer)
唐嘉唯
(Officer)

本科生部:

王曾 (Yoyo Wang)
(President)
李梦圆 (Susanna Li)
(Publicity Department Chair)
马荟城 (Elena Ma)
(Event Planning Chair)
安驿 (Nathan An)
(Publicity Department Officer)
钱海兰
(Internal Affairs Officer)
邵楚淇 (Nikki Shao)
(Event Planning Officer)
Emily
(Internal Affairs Officer)
孙雨禾 (Krystal Sun)
(Event Planning Officer)
肖国豪 (Simon Xiao)
(Event Planning Officer)
NDCSSA Past Committee

2020-2021

Grad.

Tian Yan(President) Ruoyu Fang (Vice President) Quanhui Ye (Vice President) Jialing Xu (Vice President)

Undergrad.

Yichen Han(President) Yun Xing(Officer)Yongjia Hou(Officer) Fangcong Yin(Officer) Weike Fang(Officer)

2019-2020

Grad.

Jiale Shi(President) Yifan Ding (Vice President) Jiacheng Liu (Vice President) Miaomiao Hu (Vice President)
Xiaotong Yuan(Social Chair) Miaomiao Sun(Social Chair) Si Li(Social Chair)
Quanhui Ye(Officer) Chang Liu(Officer) Jialing Xu(Officer) Wei Ge(Officer) Tian Yan(Officer)Ruoyu Fang(Officer)

Undergrad.

Wenda Xiang(President)
Joanna(Officer)Jingjing Yu(Officer)Tianjiao Peng(Officer)Weilin Jiang(Officer)Yanjun Wan(Officer)Zhefan Zhang(Officer)Jingjing Xu(Officer)Yize Qi(Officer)Tiantian Song(Officer)Yiling Jiang(Officer)
Renyang Gao(Officer)Yuxin Chen(Officer)Yun Xing(Officer)Yixuan Mao(Officer)Xinyue Xie(Officer)Yongjia Hou(Officer)

2018-2019

Grad.

Chenguang Zhang(2016 CBE) Jiale Shi(2017 CBE) Gaofei Zhang(2017 ACMS)
Yifan Ding(2017 CS) Si Li(2017 CBE) Jiacheng Liu(2017 CBE)
Xiaozhi Zhu(2016 ACMS) Zhuogang Peng(2017 AME) Miaomiao Hu(2018 EE)
Xiaotong Yuan(2018 EE) Xiao Zhang(2018 MSA) Miaomiao Sun(2018 Bio)
Chao Tang(2017 CBE)

Undergrad.

Xinyi(Ashley) Zhou(2019) Tianxiao Zhang(2020)

2017-2018

Grad.

Yunsong Pang(2014 ME) Chenguang Zhang(2016 CBE) Gechen(George) Jiang(Mendoza Staff) Guangyu Wu(2016 EE) Qing Zhu(2017 MGA)

Undergrad.

Haoran Lu(2016) Yixuan Li(2016)

2016-2017

Grad.

Junchi Lu(2015 EE) Tianyuan(Abby) Cao(2015 Chem) Luning Sun(2015 CEE)
Xuyang Li(2015 Physics) Anqing Liu(2015 CS) Mengyu Xu(2015 CEE)
Lin Xing(2015 CEE) Haiqiao Zhang(2015 EE) Xueying Wang(2016 CS)
Wen Qu(2016 Psych.) Chenguang Zhang(2016 CBE) Zhiyu Liu(2015 EE)
Luyi Shen(2016 ACMS)

Undergrad.

Chao Tang(2016) Haoran Lu(2016)

2015-2016

Grad.

Zuohui Fu(2014 EE) Yushan Zhang(2014 CBE) Mengke Liu(2014 Chem)
Kang Gao(2014 EE) Jinwei Yang(Postdoc Math) Pei Li(2014 CS)
Hui Li(2013 CBE) Diya Li(2014 CBE) Qinnan Zhang(2014 CBE)
Yuanxing Wang(2012 Chem) Yijue Zhao(2014) Yang Song(2014 CBE)
Zhongming Li(2012 Chem) Anni Jiang(2013)

Undergrad.

Luning Wang(2016) Zhengyi Zhang(2018 Music) Qiao Zhou(2017 Accounting)
Weizhi Mao(2016 CS) Ke Xu(2016 Accounting) Songen Tian(2016 Econ)
Peilu Chen(2016 Accounting) Zhixing Zhang(2017 History)

2013-2014

Mingda Li(2012 EE) Bo Hong(2012 CBE) Mingming Cai(2012 EE)
Qiuwen Lou(2013 CS) Miao Yang(2013 Psy.) Kaijun Feng(2013 EE)
Shirui Luo(2013 AME) Ning Jia(2009 Econ)
Ke Xu (2012 Undergrad.) Luning Wang(2012 Undergrad.)

2012-2013

Ding Nie(2010 EE) Mingda Li(2012 EE) Mingming Cai(2012 EE)
Bo Hong(2012 CBE) Nan Ma(2012 EE) Huaqiang Ning(2012 EE)
Yuxiao Dong(2012 CS) Xinyuan Hu(2012 MSA) Jialan Zhang(2012 ESTEEM)
Qingyang Zhang(2012 Undergrad.) Gen Li(2011 Undergrad.)

2011-2012

Wenzhao Sun(2010 Math) Ding Nie(2010 EE) Qing Xue(2009 EE)
Xinzhi Zou(2011 EE) Yiji Zhang(2011 CS) Na Yu(2011 AME)
Can Shao(2011 Psy.) Gen Li(2011 Undergrad.)
Bihan Zhu(2010 Undergrad.)

2010-2011

Jinyang Li(2009 EE) Wenzhao Sun(2010 Math) Rusen Yan(2010 EE)
Yao Zhang(2010 CEE) Lei Meng(2010 CS) Zhe Wang(2010 Psy.)
Wei Chen(2010 CEE) Cun Wen(Postdoc) He Zhao(2008 Undergrad.)

2009-2010

Ke Chen(2008 CS) Jinyang Li(2009 EE) Yi Fang(2008 Law)
Fanghui Fan(2009 CBE) Kai Zhao(2009 AME) Xin Tong(2009 Psy.)
Feng Shen(2009 CS) Tian Ren(2009 Undergrad.)

2008-2009

Zhenhua Gong(2007 EE) Ke Chen(2008 CS) Yi Fang(2008 Law)
Boxiu Cai(2008 EE) Wenrui Hao(2008 Math) Yong Huang(2008 CBE)

2007-2008

Yonghui Chen(2007 CS) Zhenhua Gong(2007 EE) Cong Chen(2007 EE)
Qin Yang(2006 AME) Dan Xu(2007 EE) Jianfeng Zhu(2007 Math)